Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Druki i formularze

.

Dowody osobiste

Zameldowania i wymeldowania

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

398.95 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

414.45 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

330.38 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

418.89 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Wyjazd poza granice RP

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

230.74 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

330.80 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Udostępnienie danych z ewidencji ludności

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności

206.16 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych

592.99 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Świadczenia wychowawcze

Karta Duzej Rodziny

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikat

99.53 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01

79.57 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02

77.55 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03

78.16 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04

88.98 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Gospodarka ściekowa

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

22.58 KB
Ikona.docx
Pobierz

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

186.82 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Wieprz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieprz

14.87 KB
Ikona.docx
Pobierz

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

13.42 KB
Ikona.docx
Pobierz

Druki dotyczące dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków

80.22 KB
Ikona.zip
Pobierz

Odpady komunalne

Zobacz aktualności o odpadach komunalnych

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK )

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w miesiącu maju 2024r. dot. Nidek, Wieprz

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu 2024r. dot. Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz, Frydrychowice

Wywóz odpadów przypadający w dni wole od pracy w 2024 roku

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

88.74 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zasady segregacji odpadów

377.56 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

171.61 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

124.03 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Azbest

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Informacja o wyrobach zawierających azbest

83.50 KB
Ikona.rtf
Pobierz

Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierającyh azbest

87.91 KB
Ikona.rtf
Pobierz

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego oraz zgodności prac z prawem budowlanym

12.68 KB
Ikona.docx
Pobierz

Usuwanie drzew

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

17.14 KB
Ikona.docx
Pobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

26.33 KB
Ikona.docx
Pobierz

Zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie zjazdu

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

20.88 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek o zajęcie pasa na czas prowadzenia robót

20.93 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek o zajęcie pasa w celu umieszczenia infrastruktury

22.62 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek - umieszczenie w pasie, uzgodnienie

16.60 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek o uzgodnienie w zakresie możlwiości włączenia do drogi publicznej

16.60 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek lokalizacja zjazdu

19.49 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek remont zjazdu

17.17 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek uzgodnienie projektu zjazdu

16.08 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

23.00 KB
Ikona.docx
Pobierz

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Na czym to polega: CEEB zbiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB, z jakiego  źródła ogrzewania korzysta.

Kto składa: Właściciel lub zarządca budynku, jeśli źródło spalania paliw nie przekracza 1MW nominalnej mocy cieplnej.

Kiedy Składasz: Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione:

  • przed 1 lipca 2021 r. – deklarację złóż do 30 czerwca 2022 r.,
  • po 1 lipca 2021 r. – deklarację złóż w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Ulotka informacyjna

7.15 MB
Ikona.pdf
Pobierz

Deklaracja A budynki i lokale mieszkalne

234.41 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Deklaracja B budynki i lokale niemieszkalne

259.29 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Podatki

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Stawki roczne podatków obowiązujące w 2024 r.

810.65 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Akcyza

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Tekst ustawy o zwrocie podatku akcyzowego

435.91 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Wniosek Akcyza 2024

790.54 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego

418.00 KB
Ikona.doc
Pobierz

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym

37.50 KB
Ikona.doc
Pobierz

Kształcenie pracowników młodocianych

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Pobierz druki dotyczące pracowników młodocianych

183.42 KB
Ikona.zip
Pobierz

Inne wnioski

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Wieprz

https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,319687,ewidencja-innych-obiektow-niz-obiekty-hotelarskie-w-ktorych-moga-byc-swiadczone-uslugi-hotelarskie.html

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o nadanie numeru budynku

38.00 KB
Ikona.doc
Pobierz

Wniosek na podział nieruchomości

28.00 KB
Ikona.doc
Pobierz

Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej

30.17 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek właściciela na wykonanie zabiegu sterylizacji, kastracji

26.72 KB
Ikona.docx
Pobierz

Zaświadczenie o położeniu działek

23.00 KB
Ikona.doc
Pobierz

Wniosek - przekazanie prawa do dysponowania grobem

22.45 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek - uznanie dysponenta grobu

27.67 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek - uznanie dysponenta grobu i likwidacja grobu

23.60 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

30.00 KB
Ikona.doc
Pobierz

Podatek rolny - ulgi ustawowe

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

24.45 KB
Ikona.docx
Pobierz

Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

16.95 KB
Ikona.docx
Pobierz

Formularz informacji o pomocy publicznej w rolnictwie innej niż de minimis

204.48 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów

23.28 KB
Ikona.docx
Pobierz

Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej nie otrzymaniu

28.46 KB
Ikona.docx
Pobierz

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

36.50 KB
Ikona.doc
Pobierz

Podatek rolny - osoby fizyczne

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Informacja o gruntach

49.05 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 1 dane o przedmiotach opodatkowania

34.77 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 2 dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

33.83 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 3 dane dot pozostałych podatników

32.18 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Podatek rolny - osoby prawne

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Deklaracja na podatek rolny

63.69 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

35.24 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

34.11 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Podatek od środków transportowych

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych

68.88 KB
Ikona.pdf
Pobierz

DT-1a - załącznik do tej deklaracji

265.08 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

62.05 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

36.68 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

36.60 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 3 - dane dotyczące pozostałych podatników

32.22 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości

73.50 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

38.08 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

37.98 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Podatek Leśny - osoby fizyczne

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Informacja o lasach

42.36 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał. 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

32.29 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

32.17 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 3 - dane o pozostałych podatnikach

32.16 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Podatek Leśny - osoby prawne

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Deklaracja na podatek leśny

51.46 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 1 - dane o przedmiotach opodatkowania

Pobierz dokument, wydrukuj i uzupełnij. Wypełniony dokument złóż na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Wieprz.

32.62 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zał 2 - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

32.48 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Dla mieszkańca

Dowody osobiste i ewidencja ludności

Rekrutacja osób niesamodzielnych

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Regulamin Rekrutacji DDS

1.24 MB
Ikona.docx
Pobierz

Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji DDS+

28.50 KB
Ikona.doc
Pobierz

Wniosek DDS

1.23 MB
Ikona.docx
Pobierz

Załącznik nr 4 -oświadczenie uczestnika projektu

617.52 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zaświadczenie lekarskie

2.06 MB
Ikona.docx
Pobierz

DDS - dokumenty archiwalne

Statystyki gimnne

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Ewidencja ludności - statystyka za 2023 r.

15.32 KB
Ikona.docx
Pobierz

Struktura wieku - pobyt stały za 2023 r.

14.01 KB
Ikona.docx
Pobierz

System Informacji Przestrzennej Gminy Wieprz

Zwolnienie z podatku od budynku mieszkalnego

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Oświadczenie do ulgi na budynek mieszkalny

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający rodzaj eksploatowanego źródła ciepła oraz informację o nieruchomościach wraz z załącznikami, dostępną do pobrania TUTAJ

18.19 KB
Ikona.docx
Pobierz

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

208.85 KB
Ikona.pdf
Pobierz

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów

41.50 KB
Ikona.doc
Pobierz

Wniosek o zmianę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

22.42 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek - zezwolenie detal

49.50 KB
Ikona.doc
Pobierz

Wniosek - zezwolenie gastronomia

51.50 KB
Ikona.doc
Pobierz

Wniosek - zezwolenie jednorazowe

42.50 KB
Ikona.doc
Pobierz

Zawiadomienie o rezygnacji z zezwoleń alkoholowych

49.00 KB
Ikona.doc
Pobierz

Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania

Nazwa pliku i opisRozmiarFormatPobierz

Wniosek o udzielenie dotacji

20.98 KB
Ikona.docx
Pobierz

Oświadczenie współwłaściciela

13.22 KB
Ikona.docx
Pobierz

Oświadczenie o tytule prawnym

13.25 KB
Ikona.docx
Pobierz

Wniosek o wypłatę dotacji

15.97 KB
Ikona.docx
Pobierz