Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wieprz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wieprz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć w galeriach nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Bogunia.

 • E-mail: sbogunia@wieprz.pl
 • Telefon: 33 8755118

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do Urzędu wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Wieprz dysponuje udogodnieniem dla petentów niepełnosprawnych w postaci schodołazu.

W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Wieprz, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Sekretariatem Urzędu Gminy Wieprz, telefonicznie pod numerem – 33 8755118 lub mailowo - sekretariat@wieprz.pl

Pracownik Urzędu po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym obsługę.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa Urzędu Gminy Wieprz posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersja kontrastowa strony;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • podświetlanie linków
 • automatyczne tłumaczenie na inne języki

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

Od 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Gminy Wieprz, zobowiązana jest zgłosić ten fakt na Dzienniku Podawczym, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@wieprz.pl
 • telefonicznie na nr 33 8755118
 • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5