Zawiadomienie XXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 13 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Przedstawienie informacji przez Policję na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wieprz za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Wieprz za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/133/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 maja 2020r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/81/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu dofinansowania osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych w Gminie Wieprz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVII/341/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: przyjęcia: „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Wieprz”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Małopolskiego.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał