Zawiadomienie IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Małopolskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz dotyczącej przeznaczenia obszarów pod działalność produkcyjną w miejscowości Wieprz oraz zmiany ustaleń tekstowych studium w zakresie minimalnej ilości miejsc parkingowych lub postojowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę w granicach administracyjnych gminy Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał cz. 1