Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu.

Lp.

Położenie

nr działki

nr KW

Powierzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Okres najmu

1.

Wieprz, ul. Beskidzka 326, tymczasowy blaszany garaż położony na działce nr 732/12 w Wieprzu

KR1W/00051741/8

15 m2

6U1.2 – tereny usług publicznych

tymczasowy blaszany garaż posadowiony na działce nr 732/12 położonej w Wieprzu.

Według ewidencji gruntów działka 732/12 o pow. 0,0746 ha sklasyfikowana jest jako:

teren zabudowy mieszkalnej - B

3 lata

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprzoraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz, minimalne stawki za najem lokali:

Ø Pozostałe lokale wynosi 5,70 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości.

Określone stawki podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 9 kwietnia 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, pokój nr 3, tel. 33/8755118 wew. 26.


Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek