Remont ulicy Akacjowej w Wieprzu

W dniu 14.09.2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji przekazał nową zatwierdzoną listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

 Na liście zakwalifikowanych wniosków znajduje się zadanie Gminy Wieprz pn. „Kompleksowa przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Wieprz – droga G000006 w km 0+001 – 1+159” z kwotą dofinansowania 263.938,63 zł. Stanowi to 50% kosztów całego zadania. Brakująca kwota zabezpieczona zostanie ze środków własnych gminy. Na realizację projektu ogłoszony został przetarg. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę całość zadania zakończyć musi do końca listopada bieżącego roku. Dzięki środkom pochodzącym z dotacji kompleksowemu remontowi poddana zostanie ul. Akacjowa w Wieprzu – łącznie 1158mb – łącząca drogęwojewódzką w 781 oraz drogę powiatową w Nidku. W ramach zadania oprócz nakładki asfaltowej wykonany zostanie chodnik o długości 479 mb, umocnione pobocza, zamontowane nowe znaki drogowe. Na przepuściewodnym ustawione zostaną poręcze stalowe energochłonne.