Ogłoszenie o publicznym przetargu

Wójt Gminy Wieprz Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 października 2015 roku (t.j. czwartek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędzie się: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wieprz, położona w Gminie Wieprz, obręb Gierałtowice, składająca się z zabudowanych działek o nr ewid.: 1080 o pow. 0,0705 ha i 424 o pow. 0,0453 ha  oraz niezabudowanych działek o nr ewid.: 1008 o pow. 0,1536 ha, 425/3 o pow. 0,4900 ha, 425/4 o pow. 0,1764 ha, o łącznej powierzchni 0,9358 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00076282/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,    Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działki sklasyfikowane są jako:
Działki nr: 1008, 425/3 oraz 425/4 – Lz
Działki nr: 424, 1080 – Bi
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń. Działy I-Sp, III i IV nie zawierają wpisów.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działki gruntu 424, 425/3, 425/4, 1008, oraz 1080 o łącznej powierzchni 0,9358 ha położone są w strefie centralnej miejscowości Gierałtowice, gmina Wieprz, powiat Wadowice. Sąsiadują z drogą o dużym natężeniu ruchu oraz z innymi działkami gruntowymi budowlanymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i tereny zieleni. Przedmiotowe działki mają nieregularny kształt. Teren częściowo płaski a częściowo pofałdowany ze spadkiem.

Działka gruntowa 1080 o pow. 0,0705 ha i 424 o pow. 0,0453 ha zabudowana jest  około stuletnim budynkiem murowanym wpisanym do ewidencji zabytków, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym o pow. użytk. 201,59 m2 (pow. zabudowy 264 m2). Budynek częściowo podpiwniczony.  Fundamenty kamienne na zaprawie wapienno – cementowej. Ściany zewnętrzne mieszane, narożniki oraz fragmenty nośne murowane z cegły. Pozostała część muru drewniana, obita trzciną i otynkowana tynkiem cementowo- wapiennym III kategorii. Ściany wewnętrzne budynku murowane z cegły. Dach dwuspadowy symetryczny naczółkowy, kryty dachówką ceramiczną z jedną jaskółką w połaci dachu. Podłogi drewniane. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe. Stan techniczny budynku ocenia się jako słaby, liczne uszkodzenia techniczne wymagają natychmiastowego remontu. Budynek znajdujący się w otoczeniu zieleni parkowej ma „dworkową” architekturę a co za tym idzie wyjątkowy charakter.  Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Jest częściowo ogrodzona.


Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) działki nr: 424, 425/3, 425/4, 1008 i 1080 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: ZP-1             o ustaleniach: tereny zieleni parkowej oraz w terenach oznaczonych symbolem: ZE-1 o ustaleniach: tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych.


       
Cena wywoławcza  netto  :                                 230.000,00- zł
Wadium                                                                 23.000,- zł
Minimalne postąpienie                                               2.300,- zł
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm./.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782 z późn. zmian.) upłynął
w dniu 14.09.2015 r.

Gmina Wieprz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty zakupu nieruchomości przez Nabywcę (art. 593 Kodeksu Cywilnego), przy czym skorzystanie przez Gminę z tego prawa nastąpić może w przypadku jej niezabudowania.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  22 października 2015 r. tj. czwartek
dokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub    
 na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394.
w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 22 października 2015 r. tj. czwartek wadium znajdowało się na rachunku bankowym.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.  W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości         o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym   w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.
Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.
Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.
Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3,  tel. 87-55-118 w. 33.

Brak zdjęć w galerii