Ogłoszenie o publicznym przetargu

Wójt Gminy Wieprz Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 października 2015 roku (t.j. środa) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędzie się: I - szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Nidek, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid.: 143 o pow. 0,2061 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00089807/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,   Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: dr

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów.

 

Działka gruntowa 143 o pow. 0,2061 ha niezabudowana, nieogrodzona, położona w strefie pośredniej miejscowości Nidek, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka stanowiła drogę dojazdową do terenów o przeznaczeniu rolnym, a obecnie jest użytkowana jako część plantacji krzewów borówkowych. Teren płaski o regularnym, mocno wydłużonym, zbliżonym do prostokąta kształcie (mało korzystna szerokość działki w kontekście upraw rolnych). Sąsiedztwo z punktu widzenia rolniczego bardzo korzystne. Dostęp do przedmiotowej działki po gruncie nieutwardzonym.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka nr:

143 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: R1 o ustaleniach: tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy.


      
Cena wywoławcza  netto  :                                 6.500,00- zł
Wadium                                                              650,00- zł
Minimalne postąpienie                                            65,00- zł

 

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm./.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782 z późn. zmian.) upłynął w dniu 14.09.2015 r.

 
Gmina Wieprz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty zakupu nieruchomości przez Nabywcę (art. 593 Kodeksu Cywilnego), przy czym skorzystanie przez Gminę z tego prawa nastąpić może w przypadku jej niezabudowania.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  21 października 2015 r. tj. środa

dokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub    

 na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394.

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 21 października 2015 r. tj. środa wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.   W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości         o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym    w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3,  tel. 87-55-118 w. 33.