Ogłoszenie o publicznych przetargach ustnych

Wójt Gminy Wieprz Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 listopada 2015 r. (tj. środa) w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędą się następujące przetargi:

O godzinie 1000 VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

 

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/2        o pow. 0,1482 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/2 sklasyfikowana jest jako: B-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha stanowi zabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną       w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje          z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy dla rolnictwa pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową, o pow. użytkowej 95,61 m2 oraz budynek mieszkalny murowany, podpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową o pow. użytkowej    34,52 m2. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

 

Cena wywoławcza  netto:   89.000,00 złotych brutto  

Wadium: 8.900,00 złotych

 

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm./.

 

W dniu 09  czerwca 2015  roku (t.j. wtorek) o godzinie 1000  odbył się V-ty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

 

O godzinie 1030 VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

 

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/3        o pow. 0,1774 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy   w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/3 o pow. 0,1774 ha stanowi działkę niezabudowaną nieogrodzoną, położoną  w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka sąsiaduje          z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub pod tereny rolne. Badany teren charakteryzuje lekki spadek. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

 

Cena wywoławcza netto:  35.000,00 złotych brutto 

Wadium: 3.500,00 złotych

 

W dniu 09 czerwca 2015 roku (t.j. wtorek) o godzinie 1030  odbył się V-ty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium. 

 

 

O godzinie 1100 VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

 

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/4        o pow. 0,3833 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy   w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/4 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/4 o pow. 0,3833 ha stanowi niezabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje          z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową lub pod tereny rolne. Działka o nieregularnym kształcie  porośniętą roślinnością leśną i drzewostanem mieszanym. Badany teren jest pofałdowany, z dużymi spadkami.      

 

Cena wywoławcza netto:  10.000,00 złotych brutto  

Wadium: 1.000,00 złotych

 

W dniu 09  czerwca 2015  roku (t.j. wtorek) o godzinie 1100  odbył się V-ty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

 

O godzinie 1130 VI-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wieprzu:

Przedmiotem sprzedaży jest: część nieruchomości gruntowej złożonej z działki o nr ewid. 6620/1       o pow. 0,0652 ha objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr: 6620/1 sklasyfikowana jest jako: B-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka o nr ewid. 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną            w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka nieogrodzona, niezabudowana. Wjazd na przedmiotową działkę z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka stanowi dojazd do działek: 6620/2, 6620/3 i 6620/4.

 

Cena wywoławcza  netto:   12.000,00 złotych brutto

Wadium: 1.200,00 złotych

 

W dniu 09  czerwca 2015  roku (t.j. wtorek) o godzinie 1130 odbył się V-ty  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Brak wpłaty wadium.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 )działki o nr ewid.: 6620/1, 6620/2 i 6620/3 znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem:  MU2 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej  a działka o nr ewid. 6620/4 znajduje się  w terenach oznaczonych symbolem:  R-1tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
upłynął
w dniu 27.06.2013 r.

 

Gmina Wieprz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty zakupu nieruchomości przez Nabywcę (art. 593 Kodeksu Cywilnego), przy czym skorzystanie przez Gminę z tego prawa nastąpić może w przypadku jej niezabudowania.

 

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  28 października 2015 r. tj. środa dokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394.

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 28 października 2015 r. tj. środa wadium znajdowało się na rachunku bankowym.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie składników majątkowych i nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz,  34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3,   tel. 87-55-118 w. 33.

 

Załączniki:

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2