Dofinansowanie do wymiany ogrzewania

W dniu 12 lipca ruszy gminny program dofinansowania do wymiany ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Wieprz. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 • W dniu 12 lipca 2021 r. od godz. 7.00 Urząd Gminy Wieprz rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
 • Wysokość dopłaty wynosi 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na ogrzewanie gazowe – nie więcej niż 5 tys. zł.
 • Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania.
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego kotła węglowego.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego.
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 12.07.2021 r.– 30.09.2021 r. na Dzienniku Podawczym (pokój nr 10) Urzędu Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku na Dziennik Podawczy. Wnioski złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane.

 • Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXIV/209/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz.
 • Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola.
 • Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

· Wnioskodawcy ubiegający się o dotację celową na w/w cel muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek o udzielenie dotacji, a następnie podpisać umowę z gminą Wieprz. Dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do zmiany systemu ogrzewania. Wszystkie faktury i rachunki przedstawione do rozliczenia dotacji celowej oraz dokumenty potwierdzające wykonanie zadania objętego dotacją muszą być wystawione z datą późniejszą niż data podpisania umowy z gminą Wieprz

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

1. Warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu

2. Dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dotacją (np. protokół z montażu i demontażu, protokół odbioru technicznego, zaświadczenie wydane przez instalatora wykonującego zmianę systemu ogrzewania) zawierający informację o: adresie budynku mieszkalnego, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji lub trwałym odłączeniu starego źródła ogrzewania, zamontowaniu nowego źródła ogrzewania, terminie wykonania robót; liczbie rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego źródła ogrzewania wraz z jego numerem fabrycznym/seryjnym

3. Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji (np. karta przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali)

4. Faktura VAT lub rachunek potwierdzający poniesione wydatki. W przypadku, jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę lub dostawcę, zawierający wykaz zakupionej armatury z wysokością kosztów jednostkowych. Dokument ten jest niezbędny do określenia wysokości dotacji zgodnie z założeniami Regulaminu

5. Potwierdzenie zapłaty faktur lub rachunków (przelew bankowy lub potwierdzenie zapłaty gotówką)

6. Inne dokumenty tj.: opinia kominiarska wykonana po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzenia próby szczelności, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 33 875 51 18 wew. 26

Formularze do pobrania: