Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie V Sesja Rady Gminy Wieprz
08.05.2019

Zawiadomienie V Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 15 maja 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wieprz.

Informuje się, że w dniu 15 maja 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad IV Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad IV Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wieprz za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Wieprz za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/152/12 Rady Gminy Wieprz w sprawie ustalenia zasad kierowania, korzystania i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również tryb ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wieprz do realizacji projektu pn. ”Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wieprz do realizacji projektu pn. „SAMI-DZIELNI. NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia "Regulaminu odpłatnego przejmowania przez Gminę Wieprz sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XX/155/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr XXIX/244/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Rady Gminy Wieprz w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz
16. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieprz na rok 2019.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła