Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
17.01.2019

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieprz Uchwały Nr XL/339/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany nr 4 studium będzie zmiana na rysunku studium i wprowadzenie stosownych ustaleń do tekstu studium w zakresie przeznaczenia pod działalność produkcyjną obszaru położonego w miejscowości Wieprz, zgodnie z załącznikiem graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany nr 4 studium na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wieprz.

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz.

Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2019 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany nr 4 studium wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.


Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek