Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Podłączenie do sieci kanalizacyjnej
11.01.2017

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Z przyjemnością informujemy  Państwa, że został zakończony pierwszy etap  inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz ” realizowanej  w ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz”, co umożliwia wykonanie przyłączeń  części nieruchomości zlokalizowanych w Wieprzu do  wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Z przyjemnością informujemy  Państwa, że został zakończony pierwszy etap  inwestycji pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz ” realizowanej  w ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz”, co umożliwia wykonanie przyłączeń  części nieruchomości zlokalizowanych w Wieprzu do  wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Eksploatatorem sieci w imieniu Gminy Wieprz będzie Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu z siedzibą ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz.

 

W celu podłączenia Państwa nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej, konieczne jest:

 

  • uzyskanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji – od Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu,
  • wykonanie projektu budowlanego przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub szkicu  (mapa sytuacyjna) nieruchomości wraz z naniesiona trasą przyłączenia do istniejącej infrastruktury. (dla większości nieruchomości posiadających  możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach w/w inwestycji zostały wykonane projekty budowlane przyłączy –zostaną przekazane Inwestorom  wraz z warunkami technicznymi).
  • zgłoszenie  budowy przyłącza lub uzyskanie ostatecznej  decyzji pozwolenie na budowę.
  • wybudowanie przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami i projektem;
  • odbiór techniczny wykonanego przyłącza
  • zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.

 

Informujemy  jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688, 1793. z póź. zm.) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości.*

 

Pragniemy  przy tym poinformować, że budowa kanalizacji sanitarnej została częściowo sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach udzielonej  Gminie Wieprz  pożyczki, w związku z czym wymagane jest uzyskanie w terminie wyznaczonym umową o pożyczkę – efektu ekologicznego w postaci odpowiedniej liczby przyłączy nieruchomościach  do nowej sieci kanalizacyjnej.

 

W związku z powyższym, konieczne staje się wykonanie podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie – najpóźniej do dnia 31.10.2017 r., o co uprzejmie zwracamy  się do Państwa niniejszym pismem.

 

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej udziela Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu

adres: ul. Centralna 5 , 34-122 Wieprz

tel. (33) 875 51 18 wew. 13

 

Druki (wzory dokumentów)  na potrzeby procedury przyłączeniowej:

Regulamin odprowadzania scieków

Wniosek o zawarcie umowy

Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru ścieków

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wniosek o dokonanie odbioru technicznego

Protokół odbioru technicznego wzór

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie do umowy

Wzór umowy o odprowadzanie ściekow

 

Pouczenie:

* – przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688, 1793. z póź. zm. ) – Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli  stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  – kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.