Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
 Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym
10.11.2016

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2016 roku  (t.j. poniedziałek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędzie się:

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zmian.) Wójt Gminy Wieprz  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2016 roku  (t.j. poniedziałek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, II p., pokój nr 21 odbędzie się:

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wieprz, o łącznej powierzchni 0,2430 ha, złożona            z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 164/7 o powierzchni 0,2430 ha, położona        w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę Wieczystą  nr KR1W/00056987/9.

 

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako:

Działka 164/7 – B i Ls II

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Nieruchomość znajduje się w odległości około 8 km od Wadowic. Stanowi teren wiejski preferencyjny do centrum powiatu. Od południa znajduje się obiekt komercyjny typu dom weselny      z przyległymi terenami zielonymi i stawami. Dalej uprawy polowe oraz rozproszona zabudowa mieszkalna.  Nieruchomość ma pośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, poprzez drogę gruntową bez trwałej nawierzchni. W sąsiedztwie części zabudowanej znajduje się linia energetyczna, wodociąg gminny, sieć gazowa.

 

Działka gruntowa 164/7 o pow. 0,2430 ha zabudowana jest  budynkiem dworu w zespole podworskim z II poł. XIX wieku, wpisanym decyzją Małopolskiego Konserwatora  Zabytków w Krakowie w dniu 17.04.2012 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A -1290/M.

Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niemal w całości podpiwniczonym                      o powierzchni użytkowej 345 m2, powierzchni zabudowy 493 m2 (kubatura 6450m3). Budynek wzniesiono na rzucie wydłużonego prostokąta, z prostopadle usytuowanym skrzydłem bocznym od strony wschodniej. Ściany parteru konstrukcji drewnianej, wzniesione na wysokiej podmurówce. Stropy - nad piwnicami sklepione, nad  pomieszczeniami parteru drewniane. Dachy dwuspadowe,        z naczółkami, kryte dachówką ceramiczną.

Elewacja południowa (frontowa) - otwarta Weranda, wsparta na kamiennych kolumnach z ażurową balustradą, w osi wachlarzowe schody do ogrodu.

Elewacja północna - akcentowana ryzalitowo wysuniętymi skrzydłami bocznymi. W części środkowej wejście przez niewielki kolumnowy taras.

Elewacja zachodnia – ganek wsparty na przyściennych kolumnach balkonem.

Przed wejściem od strony fasady południowej zachowały się szczątki dawnej sadzawki. Do dworu, od strony drogi powiatowej, prowadzi aleja grabowa. 

Część budynku o powierzchni zabudowy 112m2, znajduje się na działce 164/16. Stanowi to 23% powierzchni zabudowy budynku. Obecnie budynek dworu znajduje się w złym stanie technicznym. Zużyciu uległy przede wszystkim pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, kominy i instalacje.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) działka nr:

 

164/7 powierzchnia 740m2  znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: MN-1  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej a pozostała część, powierzchnia 1690m2w terenach oznaczonych symbolemR/ZL o ustaleniach: tereny gruntów rolnych  z możliwością zalesień.

 

 

       

Cena wywoławcza  brutto :                                 200.000,00- zł

Wadium                                                                   20.000,00- zł

Minimalne postąpienie                                             2.000,00- zł

Sprzedaż nieruchomościjest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm./.

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn. zmian.)
upłynął
w dniu 08.11.2016 r.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które do dnia  05 grudnia 2016 r. tj. poniedziałek

dokonają wpłaty wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub    

 na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: 92105011001000002279257394.

w taki sposób, aby najpóźniej do dnia 05 grudnia 2016 r. tj. poniedziałekwadium znajdowało się na rachunku bankowym.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.             W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć oryginał aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wójt Gminy Wieprz w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości         o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Nieusprawiedliwione nie stawienie się celem zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym                             w zawiadomieniu, skutkuje odstąpieniem Wójta Gminy Wieprz od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy notarialnej ponosi nabywca.

Przetarg przeprowadza komisja ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieprz.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wieprz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pok.3,  tel. 87-55-118 w. 26.