Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Konsultacje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - aktualizacja
03.10.2016

Konsultacje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - aktualizacja

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Wieprz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wieprz.

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Wieprz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wieprz.

Link do dokumentów: https://drive.google.com/drive/folders/0B7Fyqvv4POHceDZ0eWlBMXRMWEU

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne jest określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) na terenie gminy. W tym celu przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza gminy, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne gminy i wykazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej gminy oraz wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 10.10.2016 roku do 10.11.2016 roku:

  • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: apenkala@wieprz.pl.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Wieprz w pokoju 4 w godzinach pracy Urzędu.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się także spotkanie warsztatowe w dniu 19.10.2016 r., w godzinach od 10:00 – 13:00, w Centrum Biblioteczno - Informatycznym, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wieprz oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wieprz dostępne będą na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieprz oraz w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Rozwoju Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.