Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz
23.01.2015

Zawiadomienie III Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2015 roku (czwartek)  o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Wieprz

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad II Sesji Rady Gminy Wieprz.
4.    Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad II Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5.    Interpelacje.
6.    Informacja na temat realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieprzu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2014 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu na zakup sprzętu medycznego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Wieprz.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XX/192/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: podziału Gminy Wieprz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
17.    Wolne wnioski.
18.    Odpowiedzi na  interpelacje.
19.    Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/ Bartłomiej Westwalewicz


Pobierz projekty uchwał