Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
08.07.2024

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym: do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o.

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:

Przedmiotem zbycia jest:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Gierałtowice, składającej się z niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.: 426/1 o pow. 0,7270 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00090136/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Według ewidencji gruntów działka 426/1 sklasyfikowana jest jako:
RIIIb - grunty orne klasy IIIb pow. 0,4628 ha,
PsIII - pastwiska trwałe klasy III pow. 0,2162 ha
B – tereny mieszkaniowe pow. 0,0480 ha.
Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Przedmiotowa części nieruchomości gruntowej składa się z niezabudowanej działki ewid. nr 426/1 o pow. 0,7270 ha położonej przy drodze gruntowej utwardzonej, ale tylko kilkadziesiąt metrów od drogi o nawierzchni asfaltowej tj. ul. Dworskiej. Działka oddalona jest od siedziby gminy o około 7 km, a od Wadowic (miasta powiatowego) o około 11 km. Okolica atrakcyjna pod kątem inwestowania, blisko zabytkowego dworku i Energylandii w Zatorze. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny częściowo zabudowane i niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sąsiedztwo w kontekście dopuszczonej na gruncie zabudowy komercyjnej bardzo korzystne, blisko drogi wojewódzkiej nr 781 z Andrychowa do Zatora. Działka ewid. nr 426/1 to teren płaski, nieogrodzony, zasadniczo niezadrzewiony, kształtem zbliżony do prostokąta o wymiarach średnio około 50 m x 150 m. Nieruchomość z dostępem do niezbędnych mediów.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz. 6845 z dnia 06.11.2020), zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz. 5135 z dnia 25.07.2022) działka 426/1 objęta jest w terenach oznaczonych symbolem: 2.MU.37 o ustaleniach: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Ponadto w granicach przedmiotowej działki znajdują się:
- Obszar Natura 2000 – „Dolina Dolnej Skawy”
- tereny ochrony pośredniej stref ochronnych ujęcia wody.

Wartość rynkowa prawa własności do działki 426/1 wynosi:
517.600,00 złotych netto – 636.648,00 złotych brutto
Słownie brutto: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100
zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.


W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 09.07.2024 r. do dnia 30.07.2024 r., w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl
Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.