Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Dofinansowanie do małej retencji
19.12.2023

Dofinansowanie do małej retencji

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Termin ich składania upływa 15 stycznia 2024 roku.

Małopolska jest w ostatnich latach dotkliwie doświadczana przez lokalne podtopienia oraz susze. Dlatego warto skorzystać z możliwości współfinansowania inwestycji, które przyczynią się do uregulowania stosunków wodnych w glebie i poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Właśnie temu służy mała retencja, czyli budowa niewielkich zbiorników wodnych, ale za to w dużej ilości. Dofinansowanie w kwocie do 50 tys. zł może zostać wykorzystane zarówno na budowę, jak i renowację oczek wodnych i stawów o powierzchni od 100 m2 do 10 000 m2. Właściciele zbiorników muszą je wykorzystywać na potrzeby rolnictwa (z wyłączeniem rybołówstwa).

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do 15 stycznia 2024 roku osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Można również przesłać je drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP. Wnioski złożone lub wysłane pocztą po terminie 15 stycznia 2024 r. nie będą uwzględniane.

Do wniosku należy dołączyć stosowne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje wymagane przepisami: prawa wodnego, prawa budowlanego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub innych ustaw. O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub władającymi gruntami pod zbiornikiem.