Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone
27.02.2014

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczone

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 102 poz. 651 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, składającej się z niezabudowanej działki o nr ewid. 1047/2 o pow. 0,0716 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026164/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz niezabudowanej działki o nr ewid.1048/1 o pow. 0,0525 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00026165/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Wadowicach,  Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako: RIVa

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń (działy I-Sp, III i IV księgi wieczystej             nr KR1W/00026164/5 i KR1W/00026165/2 niezawierają wpisów. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Przedmiotowe działki gruntu nr: 1047/2 i 1048/1 położone są w strefie pośredniej miejscowości Przybradz, niedaleko skrzyżowania drogi powiatowej z Graboszyc w kierunku Frydrychowic i drogi gminnej G000028 w kierunku szkoły w Przybradzu. Dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zbiornik wodny z przystanią i nowo powstała restauracja. W niedalekim sąsiedztwie usytuowany jest Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybradzu. Kilka kilometrów dalej przebiega droga krajowa nr 28 z Zatora w kierunku Wadowic. Cały teren jest lekko nachylony, niezabudowany, nieogrodzony i niezadrzewiony. położona w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, w większości niezabudowanymi.  Poszczególne działki gruntu mają kształt zbliżony do prostokąta. Dojazd do nich z drogi o nawierzchni asfaltowej dalej poprzez drogę gruntową nieutwardzoną – brak urządzonej drogi w terenie. Konieczność poniesienia stosunkowo dużych nakładów na uzbrojenie działki.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i zmianą uchwaloną w dniu 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki nr:

1047/2 i 1048/1znajdują się w terenach oznaczonych symbolem: MN-2  o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

 

 

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 43.300,00 złotych netto.  

Słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych

Do ceny w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

 

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz      w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 27.02.2014 r. do dnia 10.04.2014 r.,      na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl oraz w BIP –Gminy Wieprz.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, Wieprz nr 217, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 33.