Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
22.05.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/14 o pow. 0,1109 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr 1524/14 sklasyfikowana jako: RIVa.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/14wynosi:  90.000,00 złotych brutto,

Słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych brutto

zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.  

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/15 o pow. 0,0945 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działka nr 1524/15 sklasyfikowana jako: RIVa.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/15wynosi:  65.000,00 złotych brutto,

Słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych brutto

zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.  

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/16 o pow. 0,0841 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha.

Według ewidencji gruntów działki nr: 1524/16, 1524/13 i 1524/12 sklasyfikowane są: RIVa.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

            

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/16 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha wynosi:  65.000,00 złotych brutto,

Słownie: sześćdziesiąt  pięć tysięcy złotych brutto

zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/17 o pow. 0,0862 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha.

Według ewidencji gruntów działki nr: 1524/17, 1524/13 i 1524/12 sklasyfikowane są: RIVa.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

            

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/17 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha wynosi:  70.000,00 złotych brutto,

Słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych brutto

zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.  

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid. 1524/18 o pow. 0,1083 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00069921/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha.

Według ewidencji gruntów działki nr: 1524/18, 1524/13 i 1524/12 sklasyfikowane są: RIVa.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń oraz zobowiązań.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

            

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 1524/18 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działkami o nr ewid.: 1524/13 o pow. 0,0305 ha oraz 1524/12 o pow. 0,0312 ha wynosi:  90.000,00 złotych brutto,

Słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych brutto

zawiera podatek VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.  

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działek ewid. nr: 1524/12 o pow. 0,0312 ha, 1524/13 o pow. 0,0305 ha, 1524/14 o pow. 0,1109 ha, 1524/15 o pow. 0,0945 ha, 1524/16 o pow. 0,0841 ha, 1524/17 o pow. 0,0862 ha oraz 1524/18 o pow. 0,1083 ha położonych przy ulicy Osiedlowej w miejscowości Frydrychowice, gmina Wieprz, powiat wadowicki, woj. małopolskie w odległości około 11 km do centrum miejscowości Wieprz i około 8 km do centrum Wadowic (miasta powiatowego). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane oraz tereny przeznaczone pod zabudowę i tereny leśne. Okolica cicha i spokojna. Teren o nieznacznym nachyleniu w kierunku północnozachodnim. Poszczególne działki kształtem zbliżone są do prostokątów a działka 1524/18 kształtem zbliżona jest do trapezu. Dojazd do działek ewid. nr: 1524/14 oraz 1524/15 odbywał się będzie bezpośrednio z drogi publicznej – droga gminna o nawierzchni gruntowej utwardzonej tj. ul. Osiedlowej. Natomiast dojazd do działek ewid. nr: 1524/18, 1524/17 i 1524/16 będzie ustanowiony poprzez udział wynoszący 1/3 części w działkach 1524/12 i 1524/13 – które stanowić będą wewnętrzną drogę dojazdową. Działki nieuzbrojone, media w znacznej odległości. Na działce 1524/16 znajduje się słup energetyczny częściowo ograniczający możliwości jej zagospodarowania.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018  Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)  zmienionej uchwałą nr Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. z 2020 poz 6845 z dnia 06.11.2020),  zmienionej uchwałą Nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 października 2021 r. DZ. URZ. WOJ. z 2021 poz 5840 z dnia 22.10.2021) zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 13 lipca 2022 r. DZ. URZ. WOJ. z 2022 poz 5135 z dnia 25.07.2022) nieruchomość objęta jest ustaleniami: 

 

Działki nr: 1524/12, 1524/14, 1524/15 obręb Frydrychowice objęte są ustaleniami:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 1MU.36)

- tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej (symbol 1KDL.7)

 

Działki nr:1524/13, 1524/16, 1524/17, 1524/18 obręb Frydrychowice objęte są ustaleniami:

- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol 1MU.36)

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie  o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 12 czerwca 2023 r. w BIP – Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz,  ul. Centralna 5, pokój nr 14, tel. 33 87-55-118 wew. 16.