Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Zaproszenie do składania ofert
30.12.2022

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Wieprz , ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie pn „Dostawa Paliw”.

  1. Zakres prac obejmuje.

Dostawę paliw na potrzeby maszyn i urządzeń drogowych oraz samochodów i urządzeń pożarniczych w ilości ok.: olej napędowy ON - 15500l , benzyna bezołowiowa PB 95 - 1000l

1. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala termin wykonania zadania do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Kryterium oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym ceny za całość zadania z wyszczególnieniem ceny jednostkowej za litr paliwa oraz proponowanego upustu. Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania całej podanej ilości paliwa.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Wieprz,  osobiście, kurierem, e-mail lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w  Wieprzu, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz w terminie do dnia 02 stycznia 2023 r. do godz. 14.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę netto i brutto oferty.

4. Kontakt z Zamawiającym:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Michał Adamik tel. 33 875 51 18 wew. 27

  1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
  2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.
  3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej

5. Istotne postanowienia umowy:

Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji.

6. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz.2269)

Załącznik nr 1 - Sposób wyliczania ceny oraz szacowania wielkości zamówienia

Załącznik nr 2 - Zapytanie cenowe