Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Dodatek dla gospodarstw domowych
23.09.2022

Dodatek dla gospodarstw domowych

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, k

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, zwracam się z uprzejmą prośbą, o poinformowanie mieszkańców o możliwości uzyskania wsparcia w ramach rządowego dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w formie zwyczajowo przyjętej, za pośrednictwem lokalnych mediów oraz na stronie internetowej Państwa Urzędu.
Obowiązek przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania dodatku spoczywa na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku, a gmina ma miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. poz.1974). Na pokrycie wydatków na wypłatę dodatku, gmina otrzyma środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Jednocześnie informuję, że realizacją pozostałych zadań, tj. zadań związanych z przekazywaniem środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, zajmuje się Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, o czym poinformowani zostali Państwo pismem z 21 września
2022 r. znak: WI-V.946.3.2022.

Dyrektor Wydziału
Jacek Kowalczyk

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ


Wzór wniosku do pobrania