Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
DOFINANSOWANIE DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA
11.05.2022

DOFINANSOWANIE DO ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

W dniu 20 maja 2022r. ruszy gminny program dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Wieprz.

W dniu 20 maja2022r. ruszy gminny program dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Wieprz.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:

 • W dniu 20 maja 2022 r. od godz. 7.00 Urząd Gminy Wieprz rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródeł ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu);
 • Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 5 000 zł (do 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego)
 • Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury i wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania.
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego kotła węglowego.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego.
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 20.05.2022 r.– 30.09.2022 r. na Dzienniku Podawczym (pokój nr 10) Urzędu Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku na Dziennik Podawczy. Wnioski złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane.

 • Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXIII/272/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz.
 • Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola.
 • Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

· Wnioskodawcy ubiegający się o dotację celową na w/w cel muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek o udzielenie dotacji, a następnie podpisać umowę z gminą Wieprz. Dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do zmiany systemu ogrzewania. Wszystkie faktury i rachunki przedstawione do rozliczenia dotacji celowej oraz dokumenty potwierdzające wykonanie zadania objętego dotacją muszą być wystawione z datą późniejszą niż data podpisania umowy z gminą Wieprz

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji (np. karta przekazania odpadu, formularz przyjęcia odpadów metali)

b) faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki. W przypadku, jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę lub dostawcę zawierający wykaz zakupionej armatury wraz z wysokością kosztów jednostkowych.

c) potwierdzenie zapłaty faktur lub rachunków (przelew bankowy lub potwierdzenie zapłaty gotówką)

d) dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dofinansowaniem (np.:
w formie protokołu z montażu, protokołu z odbioru technicznego, poświadczenia wydanego przez instalatora, itp.), zawierającego w szczególności informacje o: adresie budynku mieszkalnego, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji starego źródła ogrzewania; zamontowaniu nowego źródła ogrzewania; terminie wykonania robót; liczbie, rodzaju i mocy starego – likwidowanego i nowego – zamontowanego źródła ogrzewania;

e) dokumentacja techniczna kotła, certyfikaty, karty produktu i etykiety energetyczne
(w przypadku kotła na pellet drzewny – potwierdzające spełnienie wymogów ekoprojektu określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012)

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 33 875 51 18 wew. 26

Formularze do pobrania:

Uchwała

Oświadczenie o tytule prawnym

Wniosek o wypłatę dotacji

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie współwłaściciela