Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy
03.08.2021

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

Lp.

Położenie

nr działki

nr KW

Powierzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Okres dzierżawy

1.

Wieprz, nieruchomość składająca się z części działki nr 732/12

KR1W/00051741/815 m2

6U1.2

tereny usług publicznych

Część działki nr 732/12 położonej w Wieprzu, zabudowanej z przeznaczeniem pod ustawienie na niej tymczasowego blaszanego garażu

teren zabudowy mieszkalnej - B

3 lata

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprzoraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz., minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:


Ø inne cele, w tym pod garaże wynosi 0,57 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości.


Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.


Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do20 dnia każdego miesiąca z góry.


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 3 sierpnia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl


Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 26.

Wójt Gminy Wieprz

mgr Małgorzata Chrapek


Dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres, jeżeli potwierdzi wolę dalszego zainteresowania dzierżawą przed upływem okresu dzierżawy, nie posiada zaległości czynszowych i złoży pisemny wniosek o skorzystanie z pierwszeństwa w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy.