Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
18.02.2021

Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym.
Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:

Nieruchomość z gminnego zasobu:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5768/19 o pow. 0,2294 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Według ewidencji gruntów działka 5768/19 sklasyfikowana jest jako dr. Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń. Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka gruntowa o nr ewid. 5768/19 o pow. 0,2294 ha położona w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, w pasie drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej (ul. Twierdza). Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta kształt, utrudniający inne jej wykorzystanie niż pod infrastrukturę drogową. Stanowi teren płaski, nieogrodzony, łatwy do zagospodarowania.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) działka nr: 5768/19 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6KDD.20 a ustalenia planu brzmiątereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej”.

Wartość rynkowa prawa własności do działki 5768/19 wynosi: 78.430,00 złotych netto, 96.468,90 złotych brutto Słownie brutto: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 90/100

Nieruchomość zamienna:

Część nieruchomości stanowiącej własność Barbary Serwin oraz Alojzego Serwina, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działek o nr ewid.: 6477/1 o pow. 0,0798 ha oraz 5582/2 o pow. 0,2096 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00106599/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów
działka nr 6477/1 sklasyfikowana jest jako: Br-PsIV.
działka nr 5582/2 sklasyfikowana jest jako: ŁIV, Br-PsIV.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.
Działy I- Sp, III, IV – nie zawierają wpisów.
oraz

Część nieruchomości stanowiącej własność Krzysztofa Serwina, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5580/2 o pow. 0,0383 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00064157/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Według ewidencji gruntów:
działka nr 5580/2 sklasyfikowana jest jako: ŁIV.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.
Dział I- Sp,– nie zawiera wpisów.
Dział III zawiera wpis:
Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.
Treść wpisu: Służebność obciążająca nieruchomość położoną w Wieprzu, składającą się z działek numer 927/8 i 928/5, a uprawniająca do wykonania przejazdów i przechodów pasem gruntu o szerokości czterech metrów wzdłuż południowej granicy działek obciążonych, istniejącą w terenie drogą stanowiącą przedłużenie drogi prowadzącej po działce numer 926/6, przy czym szlak służebny skończy się sześć metrów za linią stanowiącą przedłużenie w kierunku północnym, wschodniej granicy działki 955/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wieprzu, składającej się z działek nr: 939/5, 946/9 i 937/5. Wskazania innej nieruchomości – nieruchomość władnąca: KR1W/00002959/1. Dział IV zawiera wpis dot. hipoteki nie mającej wpływ na oszacowaną wartość, ale wymaga zgody wierzyciela na zbycie nieruchomości do celów zamiany.

Działki gruntowe o nr ewid.: 6477/1 o pow. 0,0798 ha, 5582/2 o pow. 0,2096 ha oraz 5580/2 o pow. 0,0383 ha położone w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, w rejonie ul. Twierdza. Działki położone z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, zabudowa produkcyjna oraz tereny użytkowane rolniczo. Dojazd do działek odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Działki o nieregularnym, średnio korzystnym z punktu widzenia zagospodarowania i zabudowy kształcie. Pod względem wielkości działki o łącznej powierzchni 0,3277 ha, należą do przedziału nieruchomości chętnie poszukiwanych przez potencjalnych nabywców.
Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)
działka nr: 6477/1 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6U/P.1 a ustalenia planu brzmiątereny usług komercyjnych i produkcji ”.
działka nr: 5582/2 znajduje się częściowo - pow. 475 m2 w terenach oznaczonych symbolem: 6U/P.1 a ustalenia planu brzmiątereny usług komercyjnych i produkcji ” oraz częściowo – pow. 1621m2w terenach oznaczonych symbolem: 6R.21 a ustalenia planu brzmią tereny rolne ”.
działka nr: 5580/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6R.21 a ustalenia planu brzmią tereny rolne ”.

Wartość rynkowa prawa własności do działek nr: 6477/1, 5582/2 oraz 5580/2wynosi:
77.500,00 złotych netto, 93.025,00 złotych brutto
Słownie brutto: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych 00/100

Sprzedaż działki o nr ewid. 5580/2 oraz części działki 5582/2 – pow. 1.621 m2, której cena sprzedaży wynosi 10.000,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./.

Natomiast sprzedaż działki o nr ewid. 6477/1 oraz części działki 5582/2 – pow. 475 m2 , którejcena sprzedaży wynosi 83.025,00 złotych brutto zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.
Gmina Wieprz przeniesie na własność Barbary Serwin oraz Alojzego Serwina udział wynoszący 22/25części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprzo łącznej powierzchni 0,2294 ha, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, składającej się z zabudowanej drogą działki gruntu o nr ewid.: 5768/19 o pow. 0,2294 ha oraz na własność Krzysztofa Serwina udział wynoszący 3/25 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprzo łącznej powierzchni 0,2294 ha, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, składającej się z zabudowanej drogą działki gruntu o nr ewid.: 5768/19 o pow. 0,2294 ha z równoczesnym obciążeniem przez Barbarę Serwin, Alojzego Serwina oraz Krzysztofa Serwina nabytej nieruchomości prawem użytkowania ustanowionym na rzecz Gminy Wieprz (w szczególności poprzez wykorzystanie nieruchomości nadal jako drogi) do czasu wybudowania drogi na nieruchomościach położonych w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, stanowiących działki gruntowe o nr ewid.: 6477/1 o pow. 0,0798 ha, 5582/2 o pow. 0,2096 ha oraz 5580/2 o pow. 0,0383 ha, o łącznej powierzchni 0,3277 ha, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 roku z uwagi na obciążenie nieruchomości.Wartość prawa użytkowania działki nr 5768/19 o pow. 0,2294 ha do 31.12.2025 roku wynosi: 46.274,80 złotych.
W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 18.02.2021 r. do dnia 11.03.2021 r., w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 33/ 87-55-118 wew. 26.