Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść
Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
12.07.2019

Nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. nastąpi w trybie bezprzetargowym:

Nieruchomość z gminnego zasobu:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, położonej w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5768/19 o pow. 0,2294 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00080847/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów działka 5768/19 sklasyfikowana jest jako dr.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Zbycie nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działka gruntowa o nr ewid. 5768/19 o pow. 0,2294 ha położona w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, w pasie drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej (ul. Twierdza). Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta kształt, utrudniający inne jej wykorzystanie niż pod infrastrukturę drogową. Stanowi teren płaski, nieogrodzony, łatwy do zagospodarowania.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.) działka nr: 5768/19 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6KDD.20 a ustalenia planu brzmiątereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej”.

Wartość rynkowa prawa własności do działki 5768/19 wynosi:

76.640,00 złotych netto, 94.267,20 złotych brutto

Słownie brutto: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 20/100

Nieruchomość zamienna:

Część nieruchomości stanowiącej własność Barbary Serwin oraz Alojzego Serwina, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działek o nr ewid.: 6477/1 o pow. 0,0798 ha oraz 5582/2 o pow. 0,2096 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00024646/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów

działka nr 6477/1 sklasyfikowana jest jako: Br-PsIV.

działka nr 5582/2 sklasyfikowana jest jako: ŁIV, Br-PsIV.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Działy I- Sp, III, IV – nie zawierają wpisów.

oraz

Część nieruchomości stanowiącej własność Krzysztofa Serwina, położona w Gminie Wieprz, obręb Wieprz, składającej się z działki o nr ewid.: 5580/2 o pow. 0,0383 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00064157/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów:

działka nr 5580/2 sklasyfikowana jest jako: ŁIV.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Dział I- Sp,– nie zawiera wpisów.

Dział III zawiera wpis:

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością.

Treść wpisu: Służebność obciążająca nieruchomość położoną w Wieprzu, składającą się z działek numer 927/8 i 928/5, a uprawniająca do wykonania przejazdów i przechodów pasem gruntu o szerokości czterech metrów wzdłuż południowej granicy działek obciążonych, istniejącą w terenie drogą stanowiącą przedłużenie drogi prowadzącej po działce numer 926/6, przy czym szlak służebny skończy się sześć metrów za linią stanowiącą przedłużenie w kierunku północnym, wschodniej granicy działki 955/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Wieprzu, składającej się z działek nr: 939/5, 946/9 i 937/5.

Wskazania innej nieruchomości – nieruchomość władnąca: KR1W/00002959/1.

Dział IV zawiera wpis dot. hipoteki nie mającej wpływ na oszacowaną wartość.

Działki gruntowe o nr ewid.: 6477/1 o pow. 0,0798 ha, 5582/2 o pow. 0,2096 ha oraz 5580/2 o pow. 0,0383 ha położone w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki, w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, w rejonie ul. Twierdza. Działki położone z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, zabudowa produkcyjna oraz tereny użytkowane rolniczo. Dojazd do działki odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej. Działki o nieregularnym, średnio korzystnym z punktu widzenia zagospodarowania i zabudowy kształcie. Pod względem wielkości działki o łącznej powierzchni 0,3277 ha, należą do przedziału nieruchomości chętnie poszukiwanych przez potencjalnych nabywców.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieprz, przyjętego uchwałą nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018 r., (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2018 r. poz. 4014 z dnia 05.06.2018 r.)

działka nr: 6477/1 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6U/P.1 a ustalenia planu brzmiątereny usług komercyjnych i produkcji ”.

działka nr: 5582/2 znajduje się częściowo - pow. 475 m2 w terenach oznaczonych symbolem: 6U/P.1 a ustalenia planu brzmiątereny usług komercyjnych i produkcji ” oraz częściowo – pow. 1621m2w terenach oznaczonych symbolem: 6R.21 a ustalenia planu brzmią tereny rolne ”.

działka nr: 5580/2 znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: 6R.21 a ustalenia planu brzmią tereny rolne ”.

Wartość rynkowa prawa własności do działek nr: 6477/1, 5582/2 oraz 5580/2wynosi:

76.160,00 złotych netto, 92.066,80 złotych brutto

Słownie brutto: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 80/100

Sprzedaż działki o nr ewid. 5580/2 oraz części działki 5582/2 – pow. 1.621 m2, której cena sprzedaży wynosi 7.000,00 złotych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm./.

Natomiast sprzedaż działki o nr ewid. 6477/1 oraz części działki 5582/2 – pow. 475 m2 , którejcena sprzedaży wynosi 85.066,80 złotych brutto zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj. 23%.

W terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2019 r. do dnia 02.08.2019 r., w BIP –Gminy Wieprz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 33/ 87-55-118 wew. 26.