Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz

Ogłoszenie Wójta Gminy Wieprz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wieprz Uchwały Nr XIX/160/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zmienionej Uchwałą Nr XX/174/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 17 grudnia 2020 roku, zmieniającą uchwałę nr XIX/160/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany nr 5 studium będą zmiany na rysunku studium i wprowadzenie stosownych ustaleń do tekstu studium w zakresie przeznaczenia obszaru nr 1 w miejscowości Gierałtowiczki i obszaru nr 2 w miejscowości Wieprz pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (fotowoltaika), a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wraz z przeznaczeniem części obszaru nr 1 pod działalność usługową z możliwością lokalizacji obiektów mieszkalnych jak również w zakresie przeznaczenia obszaru nr 3 w miejscowości Gierałtowice pod działalność produkcyjną i usługową oraz obszaru nr 4 w miejscowości Frydrychowice w części pod usługi turystyki i w części obejmującej zmianę z dotychczasowego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na zabudowę mieszkaniowo-usługową, zgodnie z załącznikami graficznymi do wyżej wymienionych uchwał.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany nr 5 studium na środowisko.

Zgodnie z art. 11, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i art. 39, ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść wnioski do zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Wieprz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Wnioski do zmiany studium mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wieprz.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany nr 5 studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieprz z siedzibą: ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, tel.: +48 33 875 51 18, e-mail: sekretariat@wieprz.pl.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.ug@wieprz.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Wójt Gminy Wieprz

/-/ Małgorzata Chrapek


Wieprz, dnia 4 marca 2021r.