Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust 1 oraz art. 97 a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zawiadamia się, że na wniosek znak NDP.6821.88.2013 Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 23.12.2013 roku,

 

zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji na podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej we Frydrychowicach oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 3326/28 o powierzchni 0,4870 ha oraz działka nr 2661/5 o powierzchni 0,1423 ha, o łącznej powierzchni 0,6293 ha, w celu wydzielenia działki pod drogę powiatową 1763 K.

W związku z tym zgodnie z art. 10 kpa w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w Wieprzu w pokoju nr 3, parter w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 – 15, zapoznać się projektem podziału oraz dołączonymi aktami w w/w sprawie oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia na adres Urzędu Gminy w Wieprzu, 34-122 Wieprz 217.

Niniejsze zawiadomienie zgodnie z art. 49 kpa ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wieprz oraz w prasie o zasięgu lokalnym.