Zawiadomienie XXXVIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 15 października 2014 roku (środa) o godz. 13.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Porządek obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXVII Sesji Rady  Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2015 – 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 – 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należących do zadań własnych, z wyłączeniem odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z tytułu wypłaconego zasiłku celowego na dożywianie oraz posiłki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/288/13 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2014-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wieprz.
16. Wolne wnioski.
17. Odpowiedzi na  interpelacje.
18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/
Mieczysław Żyła