Zawiadomienie XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 10 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty dla grup taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieprz.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał