Zawiadomienie XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 23 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w  Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
 5. Interpelacje.
 6. Krótka informacja na temat rozbudowy Szpitala Powiatowego w Wadowicach – Starosta Wadowicki.
 7. Przedstawienie informacji przez Policję na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieprz w 2013 roku, sprawozdanie finansowe, informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wieprz oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wieprz za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/281/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia 18 grudnia 2013 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę nr XXXI/297/14 Rady Gminy Wieprz z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na realizację zadania  "Rozbudowa pawilonu łóżkowego "E" Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Odpowiedzi na  interpelacje.
 15. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/
Mieczysław Żyła