Zawiadomienie XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 25 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wieprz na dofinansowanie wymiany źródła ciepła
w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Wieprz.
8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał