Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 15 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godz. 10.30 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXVII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Wieprz oraz określenia wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Wieprz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad, na jakich sołtysom Gminy Wieprz będzie przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom określoną liczbę punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Wieprz dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Wieprz za wybitne osiągnięcia uczniom Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieprz oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie tego stypendium.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał