Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXVI Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Wieprz oraz określenia wysokości zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wieprz.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na  interpelacje.
14. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał