Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 11 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXIII, XXIV, XXV, XXVI Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Wieprz na lata 2021- 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Wieprz.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał