Zawiadomienie XXVI Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Wieprz.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXV Sesji Rady Gminy Wieprz.
4.    Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Wieprz.
5.    Interpelacje.
6.    Przedstawienie informacji przez Policję na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
7.    Przedstawienie informacji przez Państwową Straż Pożarną na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wieprz.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/206/2017 Rady Gminy Wieprz
z dnia 22 marca 2017r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1767 K Wadowice Wieprz w m. Frydrychowice.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Wójtowi Gminy Wieprz absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu
pn. „Poszerzamy horyzonty – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z terenu gminy Wieprz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  z budżetu państwa.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wieprz”.
15.    Wolne wnioski.
16.    Odpowiedzi na  interpelacje.
17.    Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

  Pobierz projekty uchwał cz. 1

  Pobierz projekty uchwał cz. 2