Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Wieprz
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Wieprz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/161/2020 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wieprz.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/81/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wieprz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieprz na rok 2022.
 13. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2022r.
 14. Zakończenie posiedzenia.