Zawiadomienie XXIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 20 grudnia 2016 roku (wtorek)  o godz. 13.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXII Sesji Rady Gminy Wieprz.
 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
 5. Interpelacje.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024.
 8. Uchwalenie  budżetu Gminy na rok  2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Przeciwdziałania Uzależnieniom   na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą
  w Wieprzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów
  z siedzibą w Wieprzu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wieprz na lata 2016-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Wieprz.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę: nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Wieprz z dnia
  26 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z cmentarza komunalnego
  w Gierałtowicach, ustalenia opłat za usługi i określenia zasad powierzenia zarządzania cmentarzem oraz zakresu zadań i obowiązków administratora i gospodarza.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 roku r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz:.
 18. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2017.
 19. Wolne wnioski.
 20. Odpowiedzi na  interpelacje.
 21. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekty uchwał cz. 1

Pobierz projekty uchwał cz. 2

Pobierz diagnozę