Zawiadomienie XXII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 10 listopada 2016 roku (czwartek)  o godz. 12.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXI Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wieprz o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
6. Interpelacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzanie ścieków  realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej z siedzibą w Wieprzu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/125/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 12 kwietnia 2016r r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XIV/116/2016 Rady Gminy Wieprz
z dnia 26.02.2016 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wieprz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 .
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na  interpelacje.
16. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekty uchwał