Zawiadomienie XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 22 marca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Diecezji Bielsko - Żywieckiej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/81/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieprz w 2021r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia Gminy Wieprz ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki".
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieprz.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał