Zawiadomienie XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbędzie się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu w zakresie Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1767 K Wadowice Wieprz w m. Frydrychowice.
4.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2021-2030.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Wieprz na lata 2021-2025.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Wieprz.
10.Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Mieczysław Żyła

Pobierz projekty uchwał