Zawiadomienie XX Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku (środa)  o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Wieprz

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.    Uchwalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu obrad XVIII i XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz.
4.    Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XVIII i XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5.    Interpelacje.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Osiek dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi gminnej nr G000021 w Nidku.
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty.
11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Wolne wnioski.
13.    Odpowiedzi na  interpelacje.
14.    Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz