Zawiadomienie VIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Biblioteczno-Informatycznym w Wieprzu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wieprz.
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad V, VI, VII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad V, VI, VII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę XVIII/144/2016 Rady Gminu Wieprz z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVI/141/08 Rady Gminy Wieprz z dnia 22 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieprz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości w formie zamiany.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie posiedzenia.