Zawiadomienie IV Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 19 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wieprz

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad III Sesji Rady Gminy Wieprz oraz przedstawienie informacji na temat przetargów.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2014 Rady Gminy Wieprz
z dnia 18 grudnia 2014 rok w sprawie Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022.
8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wieprzu w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Wieprzu za rok 2014.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieprzu za rok 2014.
12.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Wodociągowego w Wieprzu za rok 2014.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Wodociągów.
14.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu za rok 2014.
15.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieprzu za rok 2014.
16.  Sprawozdanie z działalności Żłobka Misiowy Zakątek we Frydrychowicach za rok 2014.
17.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu za rok 2014.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości pod pompownie  ścieków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XIX/178/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej
w Wieprzu.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/106/2011 Rady Gminy Wieprz  z dnia 21 grudnia  2011r.  w sprawie: przyjęcia Programu wyposażania nieruchomości w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Wieprz
21. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Nidku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieprz.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Wieprz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "Dolina Soły".
24. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieprz, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
25.  Wolne wnioski.
26.  Odpowiedzi na  interpelacje.
27.  Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz
/-/ Bartłomiej Westwalewicz

 

Pobierz projekty uchwał