Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr 90/2018Wójta Gminy Wieprz z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wieprz.

§ 2


Odpracowanie dnia wolnego od pracy o którym mowa w § 1 nastąpi dnia 15 grudnia 2018 r. (sobota).

§ 3


O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.