Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert  wykonania  usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu do Internetu  do 90 komputerów stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieprz

Zapraszamy do składania ofert  wykonania  usługi polegającej na zabezpieczeniu stałego dostępu do Internetu  do 90 komputerów stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wieprz- Beneficjentów Ostatecznych (BO)  wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz w świetlicy  internetowej  WDK Przybradz ( 3 stanowiska komputerowe)  w ramach projektu - "Cybernetyczna wieś - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieprz” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-123/10-00

 

Pobierz dokument