XXIV Sesja Rady Gminy Wieprz – 15 lutego 2017roku

W dniu 15 lutego 2017roku w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy. Pierwszą uchwałą podjętą podczas obrad sesji była uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Projekt realizowany będzie w okresie od I kw. 2017 r. do IV kw. 2021 r. Program zakłada zajęcia z poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół podstawowych. Kolejno radni przegłosowali uchwałę w sprawie zmian do budżetu gminy. Zmiany zostały podyktowane koniecznością zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Frydrychowice i Nidek na rok 2017. We Frydrychowicach kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na „Modernizację budynku domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w okolicach budynku”, z kolei w Nidku kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Nidek”. Następnie Rada Gminy w punkcie 7 sesji podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025.

W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu dostosowanie funkcjonowania placówek oświatowych do nowych przepisów tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Rada Gminy Wieprz zatwierdziła jednogłośnie uchwałą nr XXIV/199/2017 projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Ze względu na niejasności wynikające z wysokości stawek opłat podatku od nieruchomości dla gruntów włączonych do obszaru rewitalizacji Rada Gminy Wieprz odrzuciła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wieprz na lata 2017-2023 oraz projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Wieprz.

Na mocy uchwały nr XXIV/200/2017 Samorząd Gminy Wieprz udzielił pomocy finansowej w kwocie 9.376,00 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu Gminy  Wieprz na rok 2017 dla Miasta Bielska – Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej w roku 2017.

W celu dostosowania obowiązujących aktów prawa miejscowego do aktualnego stanu prawnego konieczne było podjęcie uchwał: a) zmieniającej uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 10 listopada 2016r r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, b) w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieprzu, c) zmieniająca uchwałę nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Odprowadzania Ścieków.