Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieogr

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z zabudowanej działki o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Według ewidencji gruntów  działki nr: 6620/1 i 6620/2 sklasyfikowane są jako: B-RIIIb.

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/2 o pow. 0,1482 ha stanowi zabudowaną, nieogrodzoną działkę położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Na działce znajduje się budynek produkcyjno-usługowy dla rolnictwa pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową, o pow. użytkowej 95,61 m2 oraz budynek mieszkalny murowany, podpiwniczony, pokryty dachem dwuspadowym, konstrukcji drewnianej pokryty dachówką betonową o pow. użytkowej 34,52 m2.

 

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki 6620/2 i 6620/1 znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 o ustaleniach: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej  oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 wynosi:  109.130,00 złotych brutto.  

Słownie: sto dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych brutto

 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/2  jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm./. Natomiast sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid. 6620/1  podlega  naliczeniu podatku VAT zgodnie  z obowiązującą stawką tj.  23%.

 

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid.: 6620/3 o pow. 0,1774 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Według ewidencji gruntów:

Działka o nr ewid. 6620/3 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Działka o nr ewid. 6620/1 sklasyfikowana jest jako: B-RIIIb.

 

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/3 o pow. 0,1774 ha stanowi niezabudowaną działkę, nieogrodzoną, położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki. Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.  Teren działki jest płaski, o  lekkim spadku.      

 

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działki 6620/3 i 6620/1 znajdują się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 o ustaleniach tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej  oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 wynosi: 54.530,00 złotych brutto.  

Słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych brutto

 

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki złożonej z niezabudowanej działki o nr ewid.: 6620/4 o pow. 0,3833 ha wraz      z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00092115/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Według ewidencji gruntów:

Działka o nr ewid. 6620/4 sklasyfikowana jest jako: RIIIb, PsV i LsV.

Działka o nr ewid. 6620/1 sklasyfikowana jest jako: B-RIIIb.

 

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Działka o nr ewid.: 6620/4 o pow. 0,3833 ha stanowi niezabudowaną działkę położoną w strefie pośredniej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.  Działka sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i rolną.  Działka o nieregularnym kształcie  porośniętą roślinnością leśną i drzewostanem mieszanym. Teren jest pofałdowany, z dużymi spadkami.      

 

Działka o nr ewid.: 6620/1 o pow. 0,0652 ha stanowi drogę gruntową nieutwardzoną położoną  na pograniczu strefy pośredniej i peryferyjnej miejscowości Wieprz, gmina Wieprz, powiat wadowicki.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) i uchwałą z dnia 21 grudnia 2010 r., uchwała nr II/8/10  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 26 stycznia 2011 r. nr 36 poz. 317 ) działka 6620/4 znajduje się  w terenach oznaczonych symbolem: R-1 o ustaleniach tereny gruntów rolnych bez nowej zabudowy, natomiast działka 6620/1 znajduje się  w terenach oznaczonych symbolem: MU2 o ustaleniach teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

Cena sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w drodze wewnętrznej  oznaczonej działką o nr ewid.: 6620/1 wynosi: 14.840,00 złotych brutto.  

Słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych brutto

 

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr ewid. 6620/4  jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. /. Natomiast sprzedaż udziału wynoszącego 1/3 części w drodze wewnętrznej oznaczonej działką o nr ewid. 6620/1  podlega  naliczeniu podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką tj.  23%.

 

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości. Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie. Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 22.09.2016 r. do dnia 03.11.2016 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.