Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zmian.)  podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

Lp.

Położenie

nr działki

nr KW

Powierz-chnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

Okres dzierżawy

1.

Wieprz, część działki nr 703/7

KR1W/00033217/4

50 m2

MN-1

tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

Południowo-zachodnia część działki pod ustawienie na niej kiosku branży spożywczej,              ter. zabud. inne Bi

3 lata

2.

Frydrychowice, nieruchomość składająca się z działki nr 2040/21

KR1W/00056985/5

 

 

 

10402 m2

 

U/P – teren usługowo-produkcyjny

Działka niezabudowana                         z przeznaczeniem wyłącznie pod uprawy polowe, grunt orny         o klasie R IV a

3 lata

3.

Frydrychowice, nieruchomość składająca się          z części działki nr  2449/12

KR1W/00056994/1

 

 

 

15 m2

 

MN -1

tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej

działka niezabudowana                         z przeznaczeniem pod ustawienie na niej tymczasowego blaszanego garażu,

grunt orny o klasie Ł IV

3 lata

 

Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu  nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz, minimalne stawki za dzierżawę gruntu na:

  • działalność gospodarczą i zawodową wynosi 1,31 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości
  • działalność rolniczą powyżej 1 ha 0,01 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości
  • inne cele, w tym pod garaże wynosi 0,53 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto) + VAT 23% + podatek od nieruchomości.

 

Określone stawki podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą  1 marca danego roku.

Płatność czynszu nieruchomości oznaczonej działką 2040/21 położonej we Frydrychowicach winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:          

ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 31 marca za cały rok z góry.

 

Płatność czynszu nieruchomości oznaczonej działką 703/7 położonej w Wieprzu oraz działką 2449/12 położonej we Frydrychowicach winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto:  ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz   na okres 21 dni tj. od dnia 05 września 2016 roku do dnia 26 września 2016 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 26.

 

Wójt Gminy Wieprz

mgr Małgorzata Chrapek