Wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieogra

Wójt Gminy działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

Zbycie – stosownie do art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – T. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. nastąpi      w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieprz, o łącznej powierzchni 0,2430 ha, złożona z zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 164/7 o pow. 0,2430 ha, położona w Gminie Wieprz, obręb Przybradz, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę Wieczystą  nr KR1W/00056987/9.

 

Według ewidencji gruntów  działka sklasyfikowana jest jako:

Działka 164/7 – B i Ls II

Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń.
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

 

Nieruchomość znajduje się w odległości około 8 km od Wadowic. Stanowi teren wiejski preferencyjny do centrum powiatu. Od południa znajduje się obiekt komercyjny typu dom weselny z przyległymi terenami zielonymi i stawami. Dalej uprawy polowe oraz rozproszona zabudowa mieszkalna.  Nieruchomość ma pośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, poprzez drogę gruntową bez trwałej nawierzchni.

Kształt parceli dość nieregularny, zmienne ukształtowanie, część zalesiona ma silne nachylenie południowo zachodnie. W sąsiedztwie części zabudowanej znajduje się linia energetyczna, wodociąg gminny, sieć gazowa.

 

Działka gruntowa 164/7 o pow. 0,2430 ha zabudowana jest  budynkiem dworu w zespole podworskim z II poł. XIX wieku, wpisanym decyzją Małopolskiego Konserwatora  Zabytków w Krakowie w dniu 17.04.2012 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A -1290/M.

Budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niemal w całości podpiwniczonym         o powierzchni użytkowej 345 m2, powierzchni zabudowy 493 m2 (kubatura 6450m3). Budynek wzniesiono na rzucie wydłużonego prostokąta, z prostopadle usytuowanym skrzydłem bocznym od strony wschodniej. Ściany parteru konstrukcji drewnianej, wzniesione na wysokiej podmurówce. Stropy - nad piwnicami sklepione, nad  pomieszczeniami parteru drewniane. Dachy dwuspadowe, z naczółkami, kryte dachówką ceramiczną.

Elewacja południowa (frontowa) - otwarta Weranda, wsparta na kamiennych kolumnach         z ażurową balustradą, w osi wachlarzowe schody do ogrodu.

Elewacja północna - akcentowana ryzalitowo wysuniętymi skrzydłami bocznymi. W części środkowej wejście przez niewielki kolumnowy taras. Od

Elewacja zachodnia – ganek wsparty na przyściennych kolumnach balkonem.

Przed wejściem od strony fasady południowej zachowały się szczątki dawnej sadzawki. Do dworu, od strony drogi powiatowej, prowadzi aleja grabowa. 

Część budynku o powierzchni zabudowy 112m2, znajduje się na działce 164/16. Stanowi to 23% powierzchni zabudowy budynku. Obecnie budynek dworu znajduje się w złym stanie technicznym. Zużyciu uległy przede wszystkim pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, kominy i instalacje.

 

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą dnia 27 lutego 2006r., nr XLIII/238/06  Rady Gminy Wieprz (Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2006 r. nr 196 poz. 1364) oraz zmianą uchwaloną w dniu 23 stycznia 2008 r., nr XVIII/94/08  przez Radę Gminy Wieprz ( Dz. Urz. woj. małopolskiego z 2008 r. nr 183 poz. 1105) działka nr:

 

164/7 powierzchnia 740 m2  znajduje się w terenach oznaczonych symbolem: MN-1               o ustaleniach: tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej a pozostała część, powierzchnia 1690 m2 w terenach oznaczonych symbolem R/ZL o ustaleniach: tereny gruntów rolnych        z możliwością zalesień.

 

Cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 200.000,00 złotych brutto.  

Słownie: dwieście  tysięcy złotych brutto

 

W terminie  6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osoby, którym zgodnie  art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, bądź są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami mogą złożyć wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Cena nieruchomości winna być wpłacona jednorazowo na konto Urzędu Gminy Wieprz przed  zawarciem umowy notarialnej, po wyłonieniu nabywcy.

 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz oraz w sołectwach Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 27.09.2016 r. do dnia 08.11.2016 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz - www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. 87-55-118 w. 26.